JOMBOY DON MAHSULOTLARI

Эълон

«Жомбой дон маҳсулотлари» акциядорлик жамияти Акциядорлари диққатига !!!

«Жомбой дон маҳсулотлари» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши 2019 йил 29 март куни соат 14-00 да жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади. Акциядорларни руйхатга олиш 2019 йил 29 март куни соат 13-00 дан 14-00 га қадар давом этади.

Манзил: Жомбой шаҳар Буюк Ипак Йули кўчаси 1-уй.

Электрон манзил: jomboydon@uzdon.uz

Йиғилиш кун тартиби:

 • Акциядорлар умумий йигилишининг ишчи президумини сайлаш.
 • Акциядорлар умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш ва санок комиссияси аъзоларини сайлаш.
 • Жамият кузатув кенгашининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан, жамиятни бошкаришга оид конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2018 молиявий йил якунлари буйича хисоботини эшитиш.
 • Жамият ижроия органи рахбарининг 2018 молиявий йил якунлари буйича хисоботини тасдиклаш.
 • Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 молиявий йил якунлари буйича текшириш хисоботи ва хулосасини тасдиклаш.
 • Жамиятнинг 2018 молиявий йил якунлари буйича ташки аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиклаш.
 • Жамиятнинг 2018 молиявий йил якунлари буйича бухгалтерия баланси тўғрисидаги хисоботи, молиявий натижалар тугрисидаги хисоботи хамда фойда ва зарарларини тасдиклаш.
 • Жамият устав фондидаги акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш.
 • Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик “Бизнес Режа”си, даромадлар ҳамда харажатлар сметасини тасдиклаш.
 • Жамият 2019 йил фаолияти учун кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш.
 • Жамият Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида НИЗОМни тасдиқлаш.
 • Жамиятнинг УСТАВини (Янги таҳрирда) ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.
 • Жамият 2019 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кумитасининг сон таркибини белгилаш ва уларнинг аъзоларини сайлаш.
 • Жамият 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини кайта сайлаш.
 • Жамиятнинг 2019 йил учун ижроия органи рахбари бошкарув раиси ва унинг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни кайта тузиш ёки бекор килишни тасдиклаш.
 • Жамиятда 2019 йил якуни буйича аудиторлик текширувини утказиш учун аудитор хизматини курсатувчи ташкилотлар таклифини куриб чикиш хамда уларга туланадиган хизмат хаки микдорини белгилаш тугрисида.
 • Жамиятнинг 2018 молиявий йил якунлари буйича ички аудиторларининг хулосасини тинглаш ва тасдиклаш.
 • Жамиятнинг корпоратив бошкарув тизимини бахолаш хулосасини эшитиш ва тасдиклаш.

Акциядорлар умумий йиғилишда кўриб чиқиладиган масалалар бўйича маълумот ва материаллар билан “Жомбой дон маҳсулотлари” АЖда ушбу хабар эълон қилинган кундан бошлаб йиғилиш ўтказиладиган кунга қадар соат 9-00 дан 12-00 гача танишиш мумкин.

Йиғилишга акциядорлар шахсини тасдиқловчи ҳужжат билан, вакиллар ишончнома билан келишлари сўралади.

Маълумот учун телефон: +99866 475 71 71

Жамият Кузатув кенгаши